Category: health news

สบส.ติดอาวุธทางปัญญาเด็กประถม รู้ทันสื่อสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ สำหรับเด็กประถมศึกษา (ป.4-6) อายุ 10-12 ปี เพื่อเด็กและเยาวชนมีความรู้ เสพสื่อที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ในโลกยุคดิจิทัล ในปัจจุบันที่เรียกว่าโลกยุคดิจิทัล สื่อต่างๆ มีทั้งด้านดีและด้านลบ ด้านลบเด็กอาจเกิดความเข้าใจผิดจากข้อมูลด้านสุขภาพที่มีการโอ้อวด เชิญชวนทำให้เกิดการหลงเชื่อได้ง่าย