ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

กลุ่ม บริษัทปูนซิเมนต์ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Hackathon ในช่วง 3 วัน 2 คืน ธีม “Passion for Open Innovation” เป็นการเชิญชวนให้คนทุกเพศทุกวัยมีอาชีพและทักษะรวมทั้งนักพัฒนานักออกแบบและนักวางแผนทางธุรกิจเพื่อแสดงความสามารถทักษะและความสามารถของพวกเขา ทีมงานที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมมือกันเพื่อสร้างแนวคิด

และแนวทางแก้ไขที่จะช่วยกำหนดอนาคตของประเทศและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลผ่านความท้าทาย 3 ประการคือ 1) การเติบโตทางธุรกิจกับคู่ค้าของเราผ่านเทคโนโลยี 2) การพัฒนาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมและ 3) การปฏิวัติชีวิต